Höstmöte 2015


Kallelse till Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2015

Plats: Hotell Knaust, Sundsvall

Tid: Kl. 18.00

Datum: Måndagen den 7 december 2015

Före mötets öppnande sker utdelning av Sundsvalls Golfklubbs stora och lilla juniorstipendium och Sköns juniorstipendium. Prisutdelning KM 2015, Match KM 2015, SCA Forest tävling, Argentina pokalen, Kay von Schultz tävling.

Dagordning

1. Mötetsöppnande.

2. Fastställandeavröstlängdförmötet

3. Fråga om mötet har behörigen utlysts.

4. Fastställande av föredragningslistan.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera protokollet.

7. Fastställande av årsavgifter, inträdesavgift och eventuella övriga avgifter samt verksamhetsplan och utgifts- och inkomstbudget för det kommande verksamhetsåret.

 Sundsvalls Golfklubbs nuläge.

 Ekonomisk prognos/rapport för innevarande år.

 Förslag till avgifter för kommande verksamhetsår.

 Presentation av styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.

8. Av styrelsen eller revisorerna väckt fråga.

9. Av röstberättigad medlem väckt fråga, som anmälts till styrelsen minst 30 dagar före mötet.

10. Övriga frågor, om vilka Höstmötet ej kan fatta beslut. Information och diskussion.

11. Avslutning

Varmt välkomna Styrelsen