Kallelse till Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2014


Plats: First Strand Hotell, Sundsvall
Tid: Kl. 18.00
Datum: Måndagen den 1 december 2014

Alla dokument inför höstmötet finns i Filarkivet under Klubben i menyn.

Före mötets öppnande sker utdelning av Sundsvalls Golfklubbs stora och lilla juniorstipendium och Sköns juniorstipendium. Prisutdelning KM 2014, Match KM 2014, SCA Forest tävling, Argentina pokalen, Kay von Schultz tävling och Utmaningen 2014.
Utdelning av Svenska Golfförbundets Miljödiplom.

Dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet har behörigen utlysts.

4. Fastställande av föredragningslistan.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska
justera protokollet.

7. Fastställande av årsavgifter, inträdesavgift och eventuella övriga avgifter samt verksamhetsplan och utgifts- och inkomstbudget för det kommande verksamhetsåret.
· Sundsvalls Golfklubbs nuläge.
· Ekonomisk prognos/rapport för innevarande år.
· Presentation av styrelsens förslag till förlängning av samarbetsavtalet med Öjestrands GC i ytterligare två år.
· Presentation av samarbetsavtal med Sörfjäderns GK i ett år.
· Förslag till avgifter för kommande verksamhetsår.
· Presentation av styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.

8. Av styrelsen eller revisorerna väckt fråga.

9. Av röstberättigad medlem väckt fråga, som anmälts till styrelsen minst 30 dagar
före mötet. Två motioner har inkommit, se bilaga.

10. Övriga frågor, om vilka Höstmötet ej kan fatta beslut. Information och diskussion.

11. Avslutning

Varmt välkomna
Styrelsen